Fiziskās personas maksātnespējas process – jaunais “Maksātnespējas likums” no 01.11.2010.

October 21st, 2010 by admin

Fiziskās personas maksātnespējaNo 01.11.2010 stājas spēkā jaunais„Maksātnespējas likums”, kas paredz veselu sarakstu grozījumu, kā juridiskām personām, tā arī fiziskām personām. Grozījumi fiziskās personas maksātnespējas procesā ir virzīti uz tās vienkāršošanu un paātrināšanu, un galvenais ir tas, ka process kļūs pieejamāks finansiālā ziņā. Pēdējais jaunums ir īpaši svarīgs, jo viens no galvenajiem kritērijiem maksātnespējas procesa piemērošanai ir pietiekami līdzekļi procesa izdevumu segšanai.

Likuma mērķis ir veicināt finansiālās grūtībās nonākuša parādnieka saistību izpildi un, ja iespējams, maksātspējas atjaunošanu, piemērojot likumā noteiktos principus un tiesiskos risinājumus. Faktiski, likuma mērķis ir maksātnespējas atjaunošana un personas atbrīvošana no parādsaistībām, jo maksātnespējas procesa pabeigšanā, un konkrēti bankrotu procedūras un saistību dzēšanas procedūras pabeigšanā,  gadījumā, ja parādnieks izpildīja visus nosacījumus un pienākumus  viņš atbrīvojas no saistībām pat, ja parāds neizmaksāts pilnīgi. Protams, ka tāds parādsaistību nobeigums ir daudz pievilcīgāks aizdevuma ņēmējam atšķirībā no „parādjūga” parastā parādu piedziņas procedūrā tiesas kārtībā. Bet jaunais likums paredz iespēju atbrīvoties no parāda tikai godprātīgām  personām, kuras neveica  prettiesiskas darbības, nav sniegusi apzināti nepatiesu informāciju par savu mantisko stāvokli un nav slēpusi savus patiesos ienākumus, nav slēgusi darījumus, kuru rezultātā kļuvuši maksātnespējīgi. Šajā sakarā kreditoriem būs vairāk „spiediena sviru”.  Piemēram, ja ir informācija, ka parādnieks slēpj savus patiesus ienākumus vai neveic noteiktas darbības, kreditoram ir tiesības prasīt administratoru par uzraudzības noteikšanu. Administratora darbības apmaksu par pārbaudi veiks kreditors un gadījumā, ja administrators noskaidros pārkāpumus – fiziskā persona riskē pabeigt maksātnespējas procesu, tā arī nesasniedzot to mērķi, bet saglabājot parāda nastu.

Runājot par personu loka paplašināšu, kuram būs iespēja piemērot maksātnespējas procesu, pateicoties izdevumu samazināšanai, jāatzīmē arī tie jauninājumi, kuri sekmēs kandidātu samazināšanu. Procesu būs iespējams piemērot tikai tiem, kuri pēdējo 6 mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā ir bijuši nodokļu maksātāji Latvijas Republikā. Procesa piemērošanai tagad nāksies pieradīt ne tikai iespēju gūt ienākumus, bet arī savu ekonomisku aktivitāti par pagājušo pusgadu. Kopējie kritēriji paliek negrozīti: parāds kopējā summā 5 000 LVL, kuram jau ir iestājies izpildes termiņš vai parāds kopējā summā 10 000 LVL, kuram termiņš iestāsies gada laikā un ir zināms, ka nebūs iespējas nokārtot parādsaistības.

Process notiek, sedzot personas parādus no ienākumiem un mantas (gan kustāmas, gan nekustāmas) pārdošanas. Tad kāda starpība, pajautāsiet Jūs, no parasta parādu piedziņa procesa tiesas kārtībā, kad tiesas izpildītājs pārdod īpašumu izsolē un maksātnespējas procesu? Atšķirība ir un ir diezgan ievērojama.

Pirmkārt, maksātnespējas process aizstāv parādnieku no nodrošināta kreditora prasījuma nekavējoties  pārdot ķīlas priekšmetu, kas parasti ir nekustamais īpašums (kur bieži arī dzīvo parādnieks). Jaunais likums paredz iespēju atlikt nekustamā īpašuma pārdošanu, kas kalpo par aizdevuma (kredīta) nodrošinājumu līdz vienam gadam gadījumā, ja kopā ar parādnieku dzīvo tās apgādībā esošās personas. Termiņš līdz vienam gadam ir dots, lai parādnieks varētu sameklēt sev citu piemērotu mājokli. Likums paredz arī iespēju noslēgt vienošanos par to, ka fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā netiek pārdots parādniekam piederošais mājoklis, kas ir ieķīlāts par labu nodrošinātajam kreditoram.

Otrkārt pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas tiek apturēta izpildu lietvedība lietās par piespriesto, bet nepiedzīto summu piedziņu un lietās par parādnieka saistību izpildīšanu tiesas ceļā. Apstājas aizdevuma (kredīta) lietošanas procentu pieaugums, likumisko procentu pieaugums, līgumsoda pieaugums, nokavējuma naudas pieaugums. Nodokļu prasījumiem tiek apturēta tās nokavējuma naudas aprēķināšana, kura tiek noteikta kā procentu maksājums par nodokļu, nodevu un soda naudas samaksas termiņa nokavējumu.

Jaunā „Maksātnespējas likuma” galvenie plusi, kas skar fiziskas personas:

  1. Ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 50 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas, fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņš ir viens gads no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas; 35% – divi gadi; 20% – trīs gadi; mazāk par 20% – trīs gadi un seši mēneši.

  2. ir noteikta parādnieka tiesība saņemt 2/3 savu ienākumu uzturam un saglabāt priekšmetus, kas nepieciešami ienākumu gūšanai; noteikts arī minimālais izmaksu apjoms kreditoram;

  3. līdz 2 minimālām mēnešalgām samazinātas vienreizējas atlīdzības izmaksas administratoriem;

  4. ir noteikti konkrēti atlīdzības kritēji administratoriem par parādnieka mantas pārdošanu izsolē;

  5. par juridisku palīdzību parādniekam administrators saņem atlīdzību, kas nepārsniedz valstī nodrošinātās juridiskās konsultācijas sniegšanu (pašlaik – 13,50 LVL stundā);

  6. nav ikmēneša izmaksu administratoram (līdz šim viena minimāla mēnešalga mēnesī);

Jūs varat saņemt papildus informāciju par fiziskās personas maksātnespējas procesu un iespēju to piemērot Jums, pierakstoties uz konsultāciju. Maksa par konsultāciju – no 15 LVL vai 21,34 EUR.