1. Ibi jus ubi remedium – kur likums, tur arī to aizsardzības līdzeki.
 2.  

 3. Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – likumu zināšana – nenozīmē atcerēties to vārdus, bet gan saprast to spēku un varu (jēgu).
 4.  

 5. Dura lex, sed lex – likums ir bargs, bet tas tomēr ir likums.
 6.  

 7. Expressa nocent, non expressa non nocent – kas ir teikts var kaitēt, bet kas nav – nevar.
 8.  

 9. Nullum crimen nulla poena sine lege – nav noziedzīga darījuma, nav soda, ja tie nav paredzēti likumā.
 10.  

 11. Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat – pierādījumi jāsniedz tam, kurš apgalvo, nevis tam, kurš noliedz (no Romiešu tiesībām).
 12.  

 13. Nulla regula sine exceptione – nav likuma bez izņēmuma.
 14.  

 15. In dubio pro reo – šaubas par labu apsūdzētajam.
 16.  

 17. Justitia nemine neganda est – nevienam nedrīkst atteikt justīcijā (tiesas spriešanā) .
 18.  

 19. Una lex – una iustitia omnibus – viens likums – viena taisnība visiem.
 20.  

 21. Cui prodest? Cui bono? – Kam tas ir izdevīgi? Kas no tā iegūst?
 22.  

 23. Numerantur sintenitae, non ponderantur – balsis skaita, nevis “sver”.
 24.  

 25. Sequi debet potentia justitiam, non praecedere – spēkam jāseko justīcijai, nevis jāiet pa priekšu.
 26.  

 27. Quivis praesumitur bonus donec probetur contrarium – katrs tiek uzskatīts par godīgu, kamēr pretējs nav pieradīts.
 28.  

 29. Qui parcit nocentibus innocentes punit – kas žēlo vainīgus, soda nevainīgus.
 30.  

 31. Invitat culpam qui peccatum praeterit – ir vainīgs noziedzīga nodarījuma “garāmgājējs” (kas neko nedara, redzot noziegumu; cits tulkojums: kas neko nedara, redzot noziegumu – izdara vēl vienu noziegumu ).
 32. Pacta sunt servanda- līgumi jāpilda.